201912.03
0
0

‘Slim’ opzetje van huurster komt haar duur te staan

Op 25 september jl. schreef mijn collega Rob van Duivenboden over een arrest van het Gerechtshof  Amsterdam waarin de huurder van woonruimte werd veroordeeld tot afdracht van de winst die hij met onderverhuur had verdiend. De onderverhuur was niet conform de afspraken in de huurovereenkomsten geschied, waardoor sprake was van een toerekenbare tekortkoming in de…

201912.03
0
0

Koper mag overeengekomen termijn overschrijden

Gebrekkig communicerende makelaar: termijn voor inroepen door kopers van een ontbindende voorwaarde wordt verlengd zonder toestemming of medeweten van de verkopers. Zomaar een zaak uit het leven gegrepen. In deze zaak moesten de verkopers van een appartement dulden dat een te laat gedaan beroep van de kopers op een ontbindende voorwaarde toch geldig is. Daardoor…

201910.29
0
0

Regulering van middenhuur: hoe ver mag dat gaan?

Gemeenten ontwikkelen in toenemende mate actieplannen om middenhuur te stimuleren. Een van de middelen is het opleggen van nadere eisen in overeenkomsten die zij met vastgoedpartijen aangaan. Wanneer kan een gemeente zoiets via een overeenkomst afdwingen en wanneer stuit dat op de grenzen van haar bevoegdheid? Daarover gaat deze blog.  Het middenhuursegment betreft huurwoningen met een huur tussen EUR 720 (de…

201910.29
0
0

Onvoorziene omstandigheden bieden soms echt uitkomst!

In september van dit jaar is er een interessante uitspraak van het Gerechtshof Den Haag uit 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat een overeenkomst om in onderhandeling te treden over de bouw van 240 woningen door de opdrachtgever kon worden afgebroken omdat er sprake was van onvoorziene omstandigheden. Het komt maar zelden voor dat als de…

201910.15
0
0

Goedkeuring afwijkend beding ook na meer dan 10 jaar mogelijk

Bij arrest van 16 juli 2019 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat een verzoek tot goedkeuring van een afwijkend beding in de huurovereenkomst van winkelruimte ook toewijsbaar is 10 jaren na het sluiten van de overeenkomst, waarin het beding is opgenomen. Dat was al vaste jurisprudentie, maar in het onderhavige geval meende de huurder –…

201909.25
0
2

Kan verhuurder verdienen aan illegale onderverhuur?

Er is weer een uitspraak verschenen over sancties die de verhuurder heeft tegen illegale onderverhuur. Deze uitspraak van het Hof Amsterdam ging over onderverhuur ten behoeve van bed & breakfast en de verplichting van de huurder om de daarmee verkregen inkomsten af te dragen. Op de huurovereenkomst in kwestie waren de algemene bepalingen ROZ (versie…

201909.10
0
0

Label C per 1 januari 2023: de schrik van veel verhuurder en huurders van kantoorruimte

Eind 2015 hebben maar liefst 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waaronder Nederland. Vooruitlopend hierop was reeds in 2013 in Nederland het Energieakkoord gesloten tussen meer dan 40 partijen, waaronder de Rijksoverheid. Op grond van de doelstellingen in het Energie akkoord, dienen concrete maatregelen te worden genomen, waaronder de maatregel dat uiterlijk in 2023…

201908.20
0
3

Slaat het Hof Arnhem – Leeuwarden dit keer de plank mis? De tijd zal het leren…

Op 28 mei 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden uitspraak gedaan in de zaak Ahold / Weernekers (voorheen: Flevoland Invest). In dit arrest is de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Midden – Nederland, locatie Lelystad van 29 maart 2017, waarin Ahold (huurder) in haar verzoek tot huurprijsaanpassing (huurverlaging) van het oorspronkelijk gehuurde…

201908.10
0
0

Geldt een voor een uitbreiding van het gehuurde overeengekomen extra huurprijs als een nadere huurprijsvaststelling?

Op grond van art. 7:303 lid 1 BW kan bij 290-bedrijfsruimte een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd: (a) bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van deze overeengekomen duur en (b) in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of…