202011.24
0
0

Zekerheid van aangetekend mailen

Mijn collega Rob schreef in zijn blog al over het gebruik van de elektronische handtekening in de (rechts)praktijk. Hierna schrijf ik kort over een andere elektronische aangelegenheid, te weten: aangetekend mailen. Inleiding We leven in een digitaal tijdperk en correspondentie en communicatie verlopen hoofdzakelijk langs elektronische wegen. Mailen is de normaalste zaak van de wereld, het…

202011.24
0
0

Schriftelijkheidsvereiste geldt niet bij verkoop woonhuis door particulier aan vastgoedhandelaar

Art. 7:2 BW bepaalt dat in geval van de koop van een woning door een particuliere koper, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (=consument), deze overeenkomst schriftelijk – middels een koopakte – dient te zijn aangegaan. Dit schriftelijkheidsvereiste is in de wet opgenomen om de consument-koper te beschermen. Zolang er…

202010.29
0
0

Koop breekt geen huur, of soms wel?

Met het al om bekende adagium “koop breekt geen huur” lijkt men ervan uit te gaan dat de contractuele situatie na overdracht tussen verkrijger c.q. nieuwe verhuurder en huurder onveranderd blijft. Is dat wel zo? Kunnen partijen na overdracht van het gehuurde (nog) wel aanspraak maken op alle rechten uit de onderliggende huurovereenkomst? Ná overdracht…

202010.29
0
0

Een scherp randje aan de ‘koop breekt geen huur’ regel

De ‘koop breekt geen huur’ regel geldt niet altijd. Recent heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen in een Caribische zaak, waar het in de kern ging om de vraag of ‘koop breekt geen huur’ van overeenkomstige toepassing is op als huurovereenkomsten gekwalificeerde timesharecontracten. E was erfpachter van grond waarop een resort is gebouwd….

202008.26
0
0

Warmtelevering aan huurders: huurrecht versus investeren in collectieve installaties?

Er is weer nieuws in de discussie over welke kosten verhuurders aan huurders via de servicekosten in rekening mogen brengen voor de levering van warmte. In het Acantus arrest uit 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een verhuurder alleen kosten van warmteverbruik aan huurders in rekening mag brengen via de servicekosten. Andere kosten, de…

202008.26
0
0

Eerste vonnis in bodemprocedure: corona is onvoorziene omstandigheid, maar toch geen aanpassing van de huurovereenkomst

Op 7 augustus 2020 heeft de kantonrechter te Rotterdam voor de eerste keer een vonnis gewezen in een bodemprocedure waar de vraag aan de orde kwam of de corona-crisis een onvoorziene omstandigheid is en zo ja, waartoe dit  in het voorliggende geval zou moeten leiden. Wat waren de feiten? Op 3 februari 2020 hebben partijen…

202008.06
0
0

De Wet franchise komt eraan!

Medio juni 2020 is de Tweede Kamer met algemene stemmen akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet franchise. De Eerste kamer heeft het voorstel op 30 juni 2020 als hamerstuk afgedaan, waarna de nieuwe wet op 15 juli is gepubliceerd. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2021 in werking treedt. De Wet…

202007.02
0
0

Aansprakelijkheid voor opstallen, bezitter of bedrijfsmatig gebruiker?

Artikel 6:174 vestigt een risico-aansprakelijkheid voor de bezitter van een opstal. Art. 6:181 BW vormt daarop een uitzondering: indien de gevaarlijke opstal wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid niet op de bezitter, maar op de bedrijfsmatig gebruiker. Wie kan worden aangemerkt als bedrijfsmatig gebruiker? Er is brand ontstaan in…

202006.03
0
0

Rechter kwalificeert Corona-crisis als onvoorziene omstandigheid en “huurrechtelijk” gebrek!

Doordat de overheid alle evenementen tot 1 september 2020 heeft verboden, mag Vitesse het door haar gehuurde “Gelredome stadion” te Arnhem niet meer gebruiken. De eigenaar wil echter wel dat zij 100% huur blijft doorbetalen, waarop Vitesse via een kort geding huurvermindering tracht te realiseren.  De voorzieningenrechter van de sector kanton van de rechtbank Gelderland…