202008.06
0
0

De Wet franchise komt eraan!

Medio juni 2020 is de Tweede Kamer met algemene stemmen akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet franchise. De Eerste kamer heeft het voorstel op 30 juni 2020 als hamerstuk afgedaan, waarna de nieuwe wet op 15 juli is gepubliceerd. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2021 in werking treedt. De Wet…

202007.02
0
0

Aansprakelijkheid voor opstallen, bezitter of bedrijfsmatig gebruiker?

Artikel 6:174 vestigt een risico-aansprakelijkheid voor de bezitter van een opstal. Art. 6:181 BW vormt daarop een uitzondering: indien de gevaarlijke opstal wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid niet op de bezitter, maar op de bedrijfsmatig gebruiker. Wie kan worden aangemerkt als bedrijfsmatig gebruiker? Er is brand ontstaan in…

202006.03
0
0

Rechter kwalificeert Corona-crisis als onvoorziene omstandigheid en “huurrechtelijk” gebrek!

Doordat de overheid alle evenementen tot 1 september 2020 heeft verboden, mag Vitesse het door haar gehuurde “Gelredome stadion” te Arnhem niet meer gebruiken. De eigenaar wil echter wel dat zij 100% huur blijft doorbetalen, waarop Vitesse via een kort geding huurvermindering tracht te realiseren.  De voorzieningenrechter van de sector kanton van de rechtbank Gelderland…

202006.03
0
0

Hoge Raad vernietigt opmerkelijke uitspraak Hof Amsterdam inzake servicekosten

Servicekosten en de afrekening daarvan zijn in de huurrechtpraktijk een voortdurende bron van discussies. Zo is het de vraag of het toegestaan is om een vast bedrag (niet-verrekenbaar) aan servicekosten te rekenen, zonder rekening te houden met de  daadwerkelijk gemaakte kosten. Bij  woningen in de sociale sector kunnen vaste bedragen worden getoetst door de Huurcommissie,…

202005.08
0
0

De Coronacrisis en huurrecht woonruimte

Begin dit jaar vernamen wij dat er een nieuw – gemeen – virus in China was geïdentificeerd. Voor dat wij er erg in hadden, bereikte dit virus ook Nederland. Sinds 11 maart 2020 is zelfs sprake van een pandemie. Kort daarna besloot de Nederlandse overheid vergaande maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van het…

202005.08
0
0

Een snelle uitspraak in een bouwzaak, het kán dus wel!

De rechter komt in consumentengeschillen in (ver)bouwzaken doorgaans te laat. De rechter zou moeten komen op het moment dat de opdrachtnemer nog in de woning bezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. Het werk in geschil is dan nog onveranderd zichtbaar voor de rechter en de ingeschakelde deskundige en oplossingen kunnen ter plaatse…

202003.25
0
0

Levert de Corona-crisis overmacht op?

Er leven momenteel veel vragen over de nakoming van lopende (commerciële) contracten, in het licht van de Corona-crisis. Het uitgangspunt is natuurlijk dat aangegane verplichtingen nagekomen moeten worden. Kan een contractspartij zich beroepen op overmacht gezien de Coronacrisis? De uitbraak van het virus levert op zichzelf nog geen overmacht op. Daarvan kan alleen sprake zijn…

202003.20
0
0

Corona, huurrecht en onvoorziene omstandigheden

COVID-19: een bijzondere crisis die bijzondere maatregelen rechtvaardigt.  Advies aan huurders en verhuurders bij problemen door de Coronacrisis: communiceer in een vroeg stadium, heronderhandel en hou rekening met de redelijke belangen van de andere partij. En vertrouw niet te gemakkelijk op die paar gunstige bepalingen in het huurcontract. Hoe zit dat juridisch? Coronacrisis Een crisis…

202003.17
0
0

Q&A bouw- en vastgoedrecht inzake COVID-19

1. Heeft een aannemer recht op bouwtijdverlenging in geval van een UAV contract?  Antwoord: als de reden waarom de aannemer niet op tijd kan nakomen in duidelijk verband staat met de maatregelen in het kader van Covid 19 / Corona, dan biedt par. 8 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (de UAV) een aantal bepalingen op grond waarvan de aannemer recht kan hebben op…

202003.17
0
0

Q&A huurrecht inzake COVID – 19

Op last van de overheid heeft de huurder zijn horeca ruimte moeten sluiten. Heeft de huurder nu recht op huurvermindering/korting?  Antwoord: Op grond van de wet heeft een huurder recht op huurvermindering/korting, indien sprake is van een gebrek. Van een gebrek is sprake indien het huurgenot van de huurder verminderd is door een staat of eigenschap van het gehuurde of andere niet aan de…