202108.31
0
0

Niet langer ambtshalve toetsing van bezwaar- en beroepstermijn in eerdere fase

Ditmaal schrijf ik iets over een tamelijk formeel bestuursrechtelijk onderwerp, normaal gesproken iets buiten mijn comfort zone, maar interessant en belangrijk genoeg om te signaleren. Er is sinds juli 2021 sprake van een ommezwaai in de bestuursrechtspraak. In drie recente uitspraken hebben achtereenvolgens de Centrale Raad van Beroep, de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak…

202108.31
0
0

Heruitgifte erfpacht niet vanzelfsprekend

Tussen de Gemeente Schiedam en 1-2-3 Vastgoed was in geschil of de Gemeente Schiedam gehouden was tot heruitgifte van een beëindigd erfpachtrecht. In kort geding vorderde 1-2-3 Vastgoed onder meer de Gemeente Schiedam te gebieden het recht van erfpacht met terugwerkende kracht aan haar toe te kennen één en ander op straffe van verbeurte van…

202106.17
0
5

Aanbestedingsplicht woningcorporaties in aantocht? Europese Commissie zet derde stap in inbreukprocedure tegen Nederland, gevolgen voor contractvorming

De Europese Commissie (EC) heeft op 9 juni jl. een persbericht  uitgedaan waarin aangegeven wordt dat de EC besloten heeft om Nederland een “met redenen omkleed advies” te sturen met betrekking tot zijn regels inzake woningcorporaties. Dit gebeurt in de zogeheten inbreukprocedure die de EC in 2017 is gestart tegen Nederland. Het is de derde…

202106.17
0
3

Samenloop huur met diplomatenclausule en huur voor bepaalde tijd

Ter bevordering en stimulering van de doorstroming op de huurmarkt is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 (WDH) per 1 juli 2016 in werking getreden. Met de invoering van deze wet werd niet alleen beoogd de prijs-/kwaliteitverhouding te verbeteren maar ook de flexibiliteit op de huurmarkt te vergroten door de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur te verruimen….

202106.17
0
2

Beter een goede buur …..…….!

Het komt regelmatig voor dat partijen al vele jaren buren zijn, maar na verloop van tijd toch een geschil met elkaar krijgen. Gelukkig wordt dat vaak onderling opgelost, maar niet altijd. De ene buur zou ervoor zorg hebben gedragen dat door het ophogen van zijn eigen tuin het scheidingswandje tussen beide voortuinen uit positie zou…

202105.11
0
2

Over verjaring en de grond van de buurman

Grensgeschillen tussen buren zijn aan de orde van de dag. Niet zelden blijkt grond die al jarenlang in gebruik is bij de ene buur op basis van kadastergegevens te behoren tot de grond van de andere buur. Hoe triviaal zo’n kwestie op het eerste gezicht mag lijken, er gaat een aantal fundamentele rechtsbeginselen achter schuil….

202105.11
0
3

Bron van geschillen: de overeengekomen bouwtijd

Partijen die een overeenkomst aangaan zullen daarin doorgaans afspraken opnemen over het tijdstip waarop de overeengekomen prestaties moeten worden nagekomen. Dat kan in de regel heel simpel: A levert uiterlijk op datum x en B betaalt binnen y dagen. In aannemingsovereenkomsten is dat ook mogelijk, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Bouwtijd wordt meestal…

202104.26
0
3

De invloed van TVL op huurkorting

Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, sector kanton, locatie Enschede, een interessant vonnis in kort geding gewezen. Hierin wordt de ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet bij de omzet betrokken, maar bij de hoogte van de huur. Uitspraak In dit vonnis van 8 april 2021 overweegt de voorzieningenrechter onder meer – zie ook…