202010.29
0
0

Schending staatsteunregels terecht niet beloond

De Hoge Raad liet onlangs een uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden van 6 november 2018 in stand. Dit arrest van het Hof blijkt zeer interessant en relevant voor de vastgoed praktijk. Spaansen, een fabrikant van systeemvloeren, was al jaren in gesprek met de gemeente Harlingen over verkoop van een van zijn bedrijfslocaties ten behoeve…

202010.29
0
0

Koop breekt geen huur, of soms wel?

Met het al om bekende adagium “koop breekt geen huur” lijkt men ervan uit te gaan dat de contractuele situatie na overdracht tussen verkrijger c.q. nieuwe verhuurder en huurder onveranderd blijft. Is dat wel zo? Kunnen partijen na overdracht van het gehuurde (nog) wel aanspraak maken op alle rechten uit de onderliggende huurovereenkomst? Ná overdracht…

202010.29
0
0

Een scherp randje aan de ‘koop breekt geen huur’ regel

De ‘koop breekt geen huur’ regel geldt niet altijd. Recent heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen in een Caribische zaak, waar het in de kern ging om de vraag of ‘koop breekt geen huur’ van overeenkomstige toepassing is op als huurovereenkomsten gekwalificeerde timesharecontracten. E was erfpachter van grond waarop een resort is gebouwd….

202010.01
0
0

Waarschuwingsplicht aannemer: hoe zat het ook alweer?

Een aannemer is bij het aangaan of bij het uitvoeren van een aannemingsovereenkomst verplicht om de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever en voor fouten en gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsopdrachten. Deze waarschuwingsplicht is opgenomen in…

202010.01
0
0

UBO registratieplicht in werking getreden

by in UBO

Vanaf 27 september 2020 is de UBO registratieplicht in werking getreden. Voor vennootschappen en andere juridische entiteiten geldt vanaf deze datum de plicht om hun uiteindelijk belanghebbende, de UBO (“Ultimate Beneficial Owner”) te registreren. Een UBO is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap heeft in een vennootschap of andere juridische entiteit. De…