202010.01
0
0

UBO registratieplicht in werking getreden

by in UBO

Vanaf 27 september 2020 is de UBO registratieplicht in werking getreden. Voor vennootschappen en andere juridische entiteiten geldt vanaf deze datum de plicht om hun uiteindelijk belanghebbende, de UBO (“Ultimate Beneficial Owner”) te registreren.

Een UBO is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap heeft in een vennootschap of andere juridische entiteit. De personen die een direct of indirect aandelen- of zeggenschapsbelang van meer dan 25% in de BV of NV hebben, gelden in ieder geval als UBO. Voor stichtingen en verenigingen (dus ook voor woningcorporaties) is de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon (bestuurders), de UBO.

De UBO registratieplicht vloeit voort uit de Europese anti-witwasrichtlijn. Het maakt transparant wie de belanghebbenden zijn van een organisatie. Dit dient mede te voorkomen dat financieel-economische criminaliteit zoals witwassen, financiering van terrorisme, fraude en belastingontduiking zich kan verschuilen achter juridische entiteiten.

De registratieplicht geldt voor:

 • (niet-beursgenoteerde) BV’s en NV’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE’s);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
 • kerkgenootschappen.

Maar niet voor de volgende groepen:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaars ( VvE’s);
 • enkele historische rechtspersonen.

De volgende gegevens van de UBO van een geregistreerde entiteit worden openbaar gemaakt:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Niet alle gegevens van een UBO zijn openbaar, maar kunnen wel  door bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid worden ingezien:

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • geboortedag;
 • geboorteland en –plaats;
 • woonadres;
 • afschrift van geldig identiteitsdocument;
 • afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

UBO registratieplicht HYS & Co. Advocaten

Degene aan wie de vennootschap of andere juridische entiteit toebehoort, de bestuurder(s) of degene die met de dagelijkse leiding is belast, is verplicht om de UBO’s te registeren en dient ervoor te zorgen dat de informatie te allen tijde juist en volledig is. Het niet (tijdig) voldoen aan de registratieplicht, is een economisch delict. Ook kan er bestuursrechtelijk gehandhaafd worden.

Voor instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn een cliëntonderzoek in te stellen, zoals advocaten- en notariskantoren, trustkantoren en banken, geldt een zogenaamde terugmeldplicht. Dit betekent dat zij  onvolledige of onjuiste gegevens betreffende UBO’s moeten melden aan de Kamer van Koophandel.

Vanaf 27 september 2020 kunnen UBO’s worden ingeschreven in het register dat de Kamer van Koophandel aanhoudt. Bestaande vennootschappen en juridische entiteiten hebben 18 maanden de tijd om de UBO’s te registreren, dus  uiterlijk tot 27 maart 2022.. Rechtspersonen die na 27 september jl. zijn/worden opgericht, dienen direct de UBO’s  bij inschrijving in het Handelsregister te registreren. De KvK stuurt tijdig een brief aan alle opgaafplichtige organisaties die in het Handelsregister staan, waarin staat  hoe de UBO’s ingeschreven kunnen worden.

Barbara Schuijlenburg, 1 oktober 2020

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *