202011.24
0
0

Zekerheid van aangetekend mailen

Mijn collega Rob schreef in zijn blog al over het gebruik van de elektronische handtekening in de (rechts)praktijk. Hierna schrijf ik kort over een andere elektronische aangelegenheid, te weten: aangetekend mailen. Inleiding We leven in een digitaal tijdperk en correspondentie en communicatie verlopen hoofdzakelijk langs elektronische wegen. Mailen is de normaalste zaak van de wereld, het…

202011.24
0
0

Schriftelijkheidsvereiste geldt niet bij verkoop woonhuis door particulier aan vastgoedhandelaar

Art. 7:2 BW bepaalt dat in geval van de koop van een woning door een particuliere koper, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (=consument), deze overeenkomst schriftelijk – middels een koopakte – dient te zijn aangegaan. Dit schriftelijkheidsvereiste is in de wet opgenomen om de consument-koper te beschermen. Zolang er…

202011.24
0
0

Digitale handtekening niet altijd geldig

In de praktijk is men inmiddels behoorlijk vertrouwd met zogenaamde elektronische handtekeningen. De ontstane praktijk maakt het mogelijk dat (contract) stukken door meerdere partijen snel en efficiënt kunnen worden ondertekend, zonder tijdverlies door reizen van de ondertekenaars of door het rondsturen van de te ondertekenen stukken. Voor elektronische handtekeningen bestaan diverse diensten. Als deze diensten…

202010.29
0
0

Schending staatsteunregels terecht niet beloond

De Hoge Raad liet onlangs een uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden van 6 november 2018 in stand. Dit arrest van het Hof blijkt zeer interessant en relevant voor de vastgoed praktijk. Spaansen, een fabrikant van systeemvloeren, was al jaren in gesprek met de gemeente Harlingen over verkoop van een van zijn bedrijfslocaties ten behoeve…

202010.29
0
0

Koop breekt geen huur, of soms wel?

Met het al om bekende adagium “koop breekt geen huur” lijkt men ervan uit te gaan dat de contractuele situatie na overdracht tussen verkrijger c.q. nieuwe verhuurder en huurder onveranderd blijft. Is dat wel zo? Kunnen partijen na overdracht van het gehuurde (nog) wel aanspraak maken op alle rechten uit de onderliggende huurovereenkomst? Ná overdracht…

202010.29
0
0

Een scherp randje aan de ‘koop breekt geen huur’ regel

De ‘koop breekt geen huur’ regel geldt niet altijd. Recent heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen in een Caribische zaak, waar het in de kern ging om de vraag of ‘koop breekt geen huur’ van overeenkomstige toepassing is op als huurovereenkomsten gekwalificeerde timesharecontracten. E was erfpachter van grond waarop een resort is gebouwd….

202010.01
0
0

Waarschuwingsplicht aannemer: hoe zat het ook alweer?

Een aannemer is bij het aangaan of bij het uitvoeren van een aannemingsovereenkomst verplicht om de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever en voor fouten en gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsopdrachten. Deze waarschuwingsplicht is opgenomen in…

202010.01
0
0

UBO registratieplicht in werking getreden

by in UBO

Vanaf 27 september 2020 is de UBO registratieplicht in werking getreden. Voor vennootschappen en andere juridische entiteiten geldt vanaf deze datum de plicht om hun uiteindelijk belanghebbende, de UBO (“Ultimate Beneficial Owner”) te registreren. Een UBO is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap heeft in een vennootschap of andere juridische entiteit. De…

202008.26
0
0

Warmtelevering aan huurders: huurrecht versus investeren in collectieve installaties?

Er is weer nieuws in de discussie over welke kosten verhuurders aan huurders via de servicekosten in rekening mogen brengen voor de levering van warmte. In het Acantus arrest uit 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een verhuurder alleen kosten van warmteverbruik aan huurders in rekening mag brengen via de servicekosten. Andere kosten, de…