202008.06
0
0

De Wet franchise komt eraan!

Medio juni 2020 is de Tweede Kamer met algemene stemmen akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet franchise. De Eerste kamer heeft het voorstel op 30 juni 2020 als hamerstuk afgedaan, waarna de nieuwe wet op 15 juli is gepubliceerd. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2021 in werking treedt.

De Wet franchise beoogt de positie van de franchisenemer te versterken.

franchise wet

Welke gevolgen heeft deze wet voor de praktijk:

 • De franchisegever en franchisenemer moeten zich jegens elkaar gedragen als een goed franchisegever en een goed franchisenemer
 • De franchisenemer dient in de precontractuele fase (voorafgaand aan het sluiten van de franchise overeenkomst) tijdig informatie over zijn financiële positie aan de franchisegever te verschaffen
 • In de precontractuele fase dient de franchisegever tijdig (tenminste 4 weken voor sluiting van de franchiseovereenkomst) de in de wet genoemde informatie (zoals ontwerp franchiseovereenkomst, door franchisenemer te betalen vergoedingen, opslagen en investeringen etc.) aan de franchisenemer te verstrekken.
 • Gedurende deze 4 weken (standstill) mag de franchisegever niets aan het ontwerp van de franchiseovereenkomst wijzigen, geen franchiseovereenkomst met franchisenemer sluiten en laatstgenoemde niet aanzetten tot het doen van betalingen/investeringen
 • De franchisenemer dient de nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen tot het sluiten van de franchiseovereenkomst overgaat
 • Tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst dient de franchisegever tijdig alle in de wet genoemde informatie (zoals voorgenomen wijzigingen, door franchisenemer gewenste investeringen etc.) aan de franchisenemer te verstrekken en zijn partijen gehouden minimaal eenmaal per jaar te overleggen
 • De franchisegever verleent de franchisenemer bijstand alsmede commerciële en technische ondersteuning voor zover dit mag worden verwacht voor exploitatie van de franchiseformule
 • De franchiseovereenkomst bevat in ieder geval bepalingen over de wijze waarop de goodwill wordt vastgesteld
 • Een post-contractueel non-concurrentiebeding dient te voldoen aan de in de Wet franchise genoemde vereisten
 • Ten aanzien van een aantal in de wet omschreven voorgenomen besluiten van de franchisegever heeft de franchisenemer instemmingsrecht, onder andere bij doorvoering van een wijziging in de franchiseformule door de franchisegever of de exploitatie van een afgeleide formule
 • Deze wet is van semi-dwingend recht ten aanzien van in Nederland gevestigde franchisenemers, ongeacht het recht dat de franchiseovereenkomst beheerst
 • Uiterlijk 1 januari 2021 dient een bestaande franchise overeenkomst in overeenstemming te zijn met de vereisten van de Wet franchise. Enkel voor goodwill, het post contractuele non-concurrentiebeding en instemming geldt een overgangsregeling

Wacht niet te lang met het aanpassen van bestaande franchiseovereenkomsten of door u gehanteerde contract modellen……. Indien u daarbij hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op!

Gerbrand Osinga, 6 augustus 2020

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *